Typologie handelsbedrijven

Typologie Handelsbedrijven

Typologie handelsbedrijven

De handelsbedrijven beschrijft Starreveld als:

Huishoudingen die voor de markt produceren, met een doorstroming van eigen goederen zonder een technisch omzettingsproces.

Bij de typologie handelsbedrijven wordt onderscheid gemaakt tussen:

 1. Handelsbedrijven die hoofdzakelijk op rekening leveren.
 2. Handelsbedrijven die hoofdzakelijk tegen contante betaling leveren.

 

Waardekringloop handelsbedrijven

De belangrijkste bedrijfsprocessen bij een handelsbedrijf zijn de inkoop, voorraad en verkopen. Schematisch zien deze processen vanuit de waardekringloop er als volgt uit:

typologie handelsbedrijven

Overige processen binnen een handelsbedrijf is de geldbeweging die bestaat uit vorderingen, schulden en geldmiddelen. Daarnaast zijn processen als personeel en duurzame productiemiddelen relevant binnen de handel.

Zoals reeds beschreven kun je handelsonderneming uitsplitsen.

 1. Handelsbedrijven die hoofdzakelijk op rekening leveren.

Deze handelsbedrijven leveren onderling goederen maar kunnen ook aan particulieren leveren. De laatste 10 jaar is de opkomst van de internetwinkels enorm toegenomen. Grossiers, importeurs of postorderbedrijven zijn hier voorbeelden van.

     2. Handelsbedrijven die hoofdzakelijk tegen contante betaling leveren.

Voorbeelden van handelsbedrijven die op rekening leveren zijn warenhuizen, supermarkten of speelgoedwinkels.

De verdeling van de handelsbedrijven is binnen het typologiemodel Starreveld relevant, vanwege de verschillende beheersmaatregelen. Onderscheid om de volledigheid van de opbrengstenverantwoording vast te stellen is noodzakelijk.

 

Randvoorwaarden handelsbedrijven

Controle technische functiescheiding:
Wil je weten wat controle technische functiescheiding is lees dit artikel: Functiescheiding

De gewenste functiescheidingen die aangebracht dienen te worden:

 • Inkoop en verkoop = beschikkend
 • Ontvangst van goederen = uitvoerend
 • Magazijnopslag = bewarend
 • Verzenden goederen = uitvoerend
 • Administratie = registerend

Om de volledigheid van de opbrengsten te kunnen waarborgen is er functiescheiding tussen inkoop en verkoop noodzakelijk. Daarnaast is de bewaarfunctie en commerciële functie bij voorkeur gesplitst over twee functionarissen. In de praktijk is functiescheiding niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld vanwege de omvang van een organisatie of andere praktische redenen.

Begroting:

Een belangrijk element binnen de handelsbedrijven is de verkoopverwachting en de hierop gebaseerde inkoopbegroting.

De verkoopbegroting wordt opgesteld op basis van de volgende gegevens: Verwachte omzet per artikel(groep), impact seizoensbeweging, verkoopcijfers voorgaande jaren (periodes).

Vanuit de verkoopbegroting en de inkoopbegroting, rekening houdend met de inkoopmarkt wordt de voorraadbegroting opgesteld. Vanuit de verkoop-, inkoop- en voorraadbegroting worden de inkoopprijzen geschat. Daarnaast de een schatting voor de verkoopkosten en algemene kosten. Er wordt een schatting gemaakt of de activiteiten winstgevend zijn. Is er voldoende kostendekking en winstmarge?

Ook zal nagegaan worden op welke wijze gefinancierd gaat worden.

Als er voldoende kostendekking en winstmarge beschikbaar zal zijn (begroot), worden de inkoopprijzen bepaald. Dit zijn de normen voor de inkoopafdeling en worden opgenomen in een taakstellend inkoopbudget. Bij de bekende inkoopprijzen dienen de verkoopprijzen afgeleid te worden. Er dient te worden bepaald of de verkoopprijzen reëel zijn.  Ter voorkoming van te hoge inkopen als gevolg door tegenvallende verkopen, wordt vaak een deel van het inkoopbudget geblokkeerd. Bij realiseren van verkoopdoelstellingen kunnen de inkoopbudgetten worden benut.

Richtlijnen van de directie:

De directie stelt richtlijnen ten aanzien van inkopen, voorraadhoogte en verkopen.

 • De inkoopafdeling heeft richtlijnen brutowinstmarges
 • De inkoopafdeling heeft richtlijnen deblokkering van inkoopbudgetten
 • De inkoop- of verkoopafdeling heeft richtlijnen inzake maximale voorraadniveaus en verwerking incourante voorraad
 • De verkoopafdeling heeft richtlijnen met betrekking tot het wijzigen van verkoopprijzen, kortingen en acties.

 

Lees meer over de twee soorten handelsbedrijven:

 1. Handelsbedrijven die hoofdzakelijk op rekening leveren.
 2. Handelsbedrijven die hoofdzakelijk tegen contante betaling leveren.

 

 

Keyword: Handelsbedrijven, handel bedrijf, administratie organisatie, handelsonderneming.

Geef jouw mening!

Om de kwaliteit van de website te verbeteren is het van belang om jouw mening te weten. Geef hieronder jouw mening over de bovenstaande informatie. Gebruik het contactformulier om uitgebreide feedback te geven!