TYPOLOGIE Starreveld

De Typologie Starreveld bestaat uit de beschrijving van de grondtypen organisatie typologieën. De typologie is gebaseerd op twee kwaliteitskenmerken:
1) doelgerichtheid van bestuurlijke informatie ten behoeve van de beheersbaarheid van de organisatie.
2) betrouwbaarheid van informatie

Beide kwaliteitskenmerken worden door Typologie Starreveld in een model uitgewerkt. De doelgerichtheid komt tot uitdrukking in het tolmodel en de betrouwbaarheid komt tot uitdrukking in het classificatiemodel.

Deze website is uitgezet in drie delen. De eerste is de basisinformatie, vervolgens de twee fase is het waardekringloopmodel en de derde face betreffen de verschillende typologieën.

Tolmodel

Het tolmodel is een hulpmiddel om de informatiebehoefte van een organisatie te bepalen. Op basis van contingentiebenadering is er sprake van een eigen invulling. Met de vijf varianten is er sprake van een blauwdruk waarmee je direct de essentiële informatiebehoefte kan bepalen. Het tolmodel en de betrouwbaarheidstypologie zijn met elkaar verbonden, waardoor een juiste invulling aan beide modellen nodig zal zijn om te kunnen besturen en beheersen.

Tolmodel

Betrouwbaarheidstypologie

 

Toltypologie Starreveld

Basis informatie Typologie Starreveld

Om de modellen te begrijpen en toe te passen is het van belang om de basis van het typologiemodel starreveld te begrijpen. Doorloop de basis informatie om de relevante begrippen te begrijpen.

Basisbeginselen Starreveld

Waardenkringloop

 

Waardekringloop Starreveld

Typologiemodel Starreveld

Tot slot maak je kennis met het typologiemodel Starreveld, zodat je een organisatie daadwerkelijk kan indelen binnen één van de grondtypen. Wees ervan bewust dat het slechts een "grondtype" betreft, waardoor je bij sommige organisatie meerdere grondtypen moet uitwerken. Daarnaast kunnen delen van een grondtypen toepasbaar zijn in de praktijk.

Typologiemodel Starreveld

Doelgerichtheid

Binnen de Typologie Starreveld wordt de doelgerichtheid van informatie gevangen in het tolmodel. Dit betreft een referentiemodel die bepaalt welke informatie er periodiek noodzakelijk is voor de besluitvorming. Dit is de managementinformatie die nodig is om de organisatie te beheersen. Het tolmodel wordt daarom ook wel beheersbaarheidstypologie genoemd.

Het belang van een dergelijk theoretisch model is op eenvoudige wijze de relevante managementinformatie van een organisatie bepalen. Dit wordt gedaan door de organisatie in één van de vijf grondtypen in te delen.

 1. Charismatische organisaties
 2. Bureaucratieën
 3. Concerns
 4. Professionele organisaties
 5. Netwerk organisatiestypologie starreveld

Het middelste gedeelte van de toltypologie betreft de betrouwbaarheid van de informatie die voortkomt uit het indelings- en volgordecriterium. Dit zijn de grondtypen organisatie en zijn gebaseerd op het proces van de organisatie.

Betrouwbaarheid

Binnen de Typologie Starreveld wordt de betrouwbaarheid van informatie bepaald op basis van het indelingscriterium en het volgorde criterium. Dit model is een onderdeel van het tolmodel, waaruit de samenhang blijkt uit beide theorieën.

A. Indelingscriterium (soortcriterium) – naar aard van de bedrijfsactiviteiten wordt een bedrijf ingedeeld in één van de grondtypen.
B. Volgorde criterium – de afnemende mogelijkheid om de controle op de volledigheid van de opbrengstverantwoording te baseren op het rationeel verband tussen opgeofferde en verkregen zaken (geld-/ goederenbeweging).

De nadruk op de interne controlemaatregelen op de volledigheid van de opbrengstenverantwoording is gelegen in het feit dat binnen de waardekringloop in de verkopen veelal een waardesprong gerealiseerd wordt.
In het algemeen geldt de volgende regel: hoe zwakker het rationeel verband tussen opgeofferde en verkregen waarden hoe moeilijker die bedrijfstypen naar hun aard de volledigheid van de opbrengstenverantwoording kunnen waarborgen en hoe meer aanvullende controlemaatregelen genomen dienen te worden. De meest sterke typologie is doorgangs een handelsonderneming en als zwakker kun je dienstverlening typeren.

Typologie Starreveld grondtypen

De volgende grondtypen zijn te onderscheiden, waarvan deze verder zijn uit te splitsen naar subtypen.

 1. Handelsbedrijven
 2. Industriële bedrijven
 3. Agrarische bedrijven
 4. Dienstverleningsbedrijven
 5. Verzekeringsbedrijven
 6. Banken
 7. Overheidshuishoudingen
 8. Verenigingen en stichtingen

Op basis van de typologieën is er sprake van een afnemende mogelijkheid van een verband tussen opgeofferde en verkregen waarden.

Binnen een handelsbedrijf is er een duidelijk verband tussen de ingekochte goederen en de verkochte goederen. Door middel van een (omspannende) verbandscontrole wordt dit duidelijk.

Beginvoorraad + inkopen – eindvoorraad = verkopen